Cégünk, az Európa Smart System Kommunikációs Ügynökség a legkorszerűbb technológiák alkalmazása, a magas szintű és teljes körű szolgáltatások biztosítása valamint a megrendelői igények tökéletes kielégítése mellett kötelezte el magát.

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Takács Imre mint vállalkozó (a továbbiakban vállalkozó), eltérő írásbeli megállapodás hiányában az alábbi feltételekkel vállalja ügyfelei, mint Megrendelők részére az alábbi szolgáltatások teljesítését.

A vállakozó által nyújtott szolgáltatások:

  - A Megrendelő által rendelkezésére bocsátott forrásnyelvi szöveg célnyelvre történő fordítása (fordítás/szakfordítás) már célnyelvre elkészült fordításának a forrásnyelvi szöveg alapján történő nyelvhelyességi és/vagy szakmai, illetve stilisztikai ellenőrzése (lektorálás); célnyelvre történő fordítása és lektorálása (lektorált fordítás) vagy célnyelvre történő hiteles fordítása (Kivéve Okmányiroda)
  - A Megrendelő által a vállakozó rendelkezésére bocsátott, más által készített fordításnak a lektorálása és hitelesítése
  - Tolmácsolás: olyan szóbeli fordítás, melynek során a tolmács a szóban elhangzott forrásnyelvi szöveget közvetlenül, szóban fordítja a célnyelvre.

A megrendelés, a szerződés létrejötte:

  - Megrendelő a megrendelését és a szolgáltatás tárgyát képező forrásnyelvi szöveget személyesen vagy futárral, e-mailben, online, telefaxon vagy postai úton saját költségére juttatja el az vállakozó részére, aki a megrendelés elfogadását az általa rendszeresített Megrendelőlapon írásban visszaigazolja.
  - A Megrendelőlapon meg kell határozni a szolgáltatás nyelvirányát, a szolgáltatás típusát, az átvett iratok típusát és darabszámát. A vállalási díjat (becsült, vagy végleges), valamint minden megrendelés esetén a határidőt, az esetleges előleget, valamint a fizetés módját.
  - A szerződés a Felek eltérő megállapodása hiányában, akkor jön létre, ha a Megrendelő a vállalkozó által kitöltött és megküldött Megrendelőlapot aláírásával ellátva visszajuttatja a vállalkozó részére, írásban vagy szóban visszaigazolja, illetve az e-mailben eljuttatott megrendelő lapot ellentmondás nélkül befogadja és a forrásnyelvi szöveget rendelkezésre bocsátja. A forrásnyelvi szöveg vállakozó rendelkezésére bocsátásával összefüggő valamennyi kockázat - így különösen az iratok késedelmes vagy hiányos átadásának, a forrásnyelvi szöveg teljes vagy részleges olvashatatlanságának, illetőleg a fordítást lehetetlenné tevő vagy azt akadályozó bármely hiányosságának vagy hibájának valamennyi következménye - kizárólag a Megrendelőt terheli.
  - A hitelesítés annak a tanúsítása, hogy a kész fordítás célnyelvi szövege az alapul szolgáló forrásnyelvi szöveggel tartalmilag azonos és értelmileg egyenértékű. A hitelesítési szolgáltatás semmilyen körülmények között sem tanúsítja a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott irat (szöveg) alaki és/vagy tartalmi valódiságát, eredetiségét vagy érvényességét.
  - A vállalkozó alkalmas módon – pl. meghatalmazás kérésével, személyazonosság igazolásával stb. - ellenőrizheti a Megrendelő nevében eljáró személy képviseleti jogosultságát. A megrendelés és a teljesítés során a Megrendelő képviseletében eljáró személy képviseleti jogosultságának hiányára vagy annak túllépésére a Megrendelő a szolgáltatási díj megfizetésének elkerülése vagy csökkentése érdekében nem hivatkozhat.
  - Amennyiben a Megrendelő a korábbi megrendelései alapján kiszámlázott szolgáltatási díjakat nem fizette meg, a vállalkozó jogosult a további megrendeléseket az elmaradt díj teljes megfizetéséig visszautasítani.

A szolgáltatás teljesítése:

  - A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szerződés létrejöttével egyben feltétlen hozzájárulását adja a szolgáltatás teljesítésének haladéktalan megkezdéséhez. Tudomásul veszi, hogy a teljesítés megkezdésével a Ptk. 6:249. § alapján a szerződéstől nem állhat el, azt nem mondhatja fel, illetve nem gyakorolhatja a 45/2014. (II. 26.) Korm. r. 20., 29. §-aiban meghatározott elállási jogát sem, tekintettel arra, hogy a termék nem előre gyártott, hanem egyedi megrendelés alapján személyre szabottan készül.
  - Forrásnyelvi speciális szakszövegben előforduló sajátos terminológiák fordítására a vállakozó csak akkor köteles, ha a Megrendelő a fordítandó szöveggel együtt a terminológiát és háttéranyagot is a vállakozó rendelkezésére bocsátotta, illetve lehetőséget biztosít konzultációra.
  - A vállalkozó a teljesítése során jogosult közreműködőt igénybe venni, erre tekintettel a szolgáltatás közvetített szolgáltatást tartalmazhat. A közvetítő tevékenységéért a vállakozó úgy felel, mintha maga járt volna el.
  - A vállakozó az általa elvégzett munkát a Megrendelő kívánsága szerint megrendelői személyes átvétellel, vagy a Megrendelő kérésére és költségére postai úton, vagy futárral, illetve a hiteles fordítás kivételével e-mailen juttatja el a Megrendelő részére.
  - Amennyiben az elkészült fordításokat a teljesítési határidő után 30 napig a Megrendelő nem veszi át, a vállakozó az őrzésért és tárolásért havi 500.- Ft kezelési költséget számít fel.

Teljesítési határidők:

A teljesítési határidő tekintetében a Megrendelőlapon, illetve a jelen ÁSZF-ben részletezett módon rögzített, a vállakozó által visszaigazolt feltételek az irányadóak.

A teljesítési határidő betartásának feltétele, hogy a fordításhoz szükséges összes dokumentum a megrendeléssel együtt megérkezzen.

Amennyiben a forrásnyelvi szöveg olvashatatlansága vagy egyéb hibája miatt annak ismételt megküldése szükséges, és a vállakozó a szolgáltatás teljesítését nem tudja megkezdeni, a teljesítési határidő a szöveg pótlásához szükséges idővel arányosan meghosszabbodik.

Ha a Megrendelő postai kézbesítést kér, a vállakozó az iratot legkésőbb a teljesítési határidő napján postára adja, amely egyben a teljesítés időpontja. A vállalási határidőbe a postai kézbesítés ideje nem számít be.

A szolgáltatás díja, fizetési feltételek:

A fordítás elszámolási alapja a forrásnyelvi karakterek (leütés szóközzel számítva) száma, darabáras terméknél a darabszám.

A tolmácsolás elszámolásának alapja a tolmácsolás típusa szerint a megbízás teljesítésére, valamint az utazásra, étkezésre és köztes szünetekre számított idő.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a vállakozó jogosult minimál díj megállapítására.

A vállakozó által nyújtott szolgáltatások Megrendelő által fizetendő díja tekintetében a Megrendelőlapon rögzített, és a vállakozó által visszaigazolt feltételek az irányadóak.

A Megrendelő részéről a már elvégzett fordítási, lektorálási munkák módosításának kérése esetén, ha a változtatási igény nincs jól felismerhetően, egyértelműen kijelölve, a vállakozó jogosult a teljes szöveget újra lefordítani és a teljes díjat újra kiszámlázni.

A lektorálásra, vagy hitelesítésre benyújtott anyagok esetén, ha a fordítás színvonala indokolja, a vállakozó jogosult fordítási díjat is felszámítani.

A szolgáltatás díjának megfizetése a Felek megállapodása alapján történhet kézbesítést követő kiegyenlítéssel (postai utánvétellel), készpénzben, átutalással és előre utalással.

Utólagos átutalással fizethetnek:

  - igazságszolgáltatási szervek, hatósági ügyfelek (bíróságok, rendőrség, ügyészségek);
  - közigazgatási ügyfelek (minisztériumok, állami hivatalok, stb.);
  - jogi személy ügyfelek egyedi elbírálás alapján..

Banki átutalás esetén - eltérő megállapodás hiányában - a Megrendelő a szolgáltatás díját a vállakozó számlájának kézhezvételét követő 8 naptári napon belül köteles a számlán megjelölt bankszámlára átutalni.

A vállakozó fenntartja a jogot, hogy előleget kérjen, melynek mértékét esetenként a megrendelőlap tartalmazza, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás a megrendelő által átadott egyedi szöveg alapján, másra fel nem használható termék előállítására irányul. Előleg fizetés esetén a szerződés létrejöttének időpontja az előleg vállakozó számlájára való megérkezésének a napja. A teljesítési határidőt - a 24 órás megrendelés kivételével - az ezt követő naptól kell számítani.

Előleg fizetése esetén amennyiben a végösszeg alacsonyabb a fizetett előleg összegénél, a visszajáró összeget az ügyfél személyesen veheti fel a vállakozó pénztárában, vagy a vállakozó banki átutalással fizeti vissza.

Külföldi bankszámlára történő visszautalás esetén a kezelési költséget a Megrendelő viseli. Amennyiben a visszautalandó összeg nem fedezi a banki költségeket, a vállakozó az ügyfelet értesíti, és az összeg más módon történő átvételéről kéri rendelkezését.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles a vállkozónak fizetni. A késedelmi kamat a késedelembe esés napjától esedékes. A késedelembe esés napja a kiállított számlán fizetési határidőként megjelölt napot követő nap, egyéb esetben a megrendelésben az elkészült anyag átadásaként megjelölt időpontot követő nap.

Amennyiben a Megrendelő a szerződés létrejöttét követően a vállalkozó érdekkörén kívül felmerült bármely okból eláll a megrendeléstől, köteles a vállkozó részére megfizetni az elállás írásban történő bejelentésének időpontjáig igazoltan már elvégzett munkáért járó díjat, a lemondási díjat és a vállkozó egyéb felmerült igazolt költségeit.

A vállalkozó nem számít fel díjat az elektronikus formában (elsősorban e-mailen, elektronikus adathordozón) történő továbbításért. Amennyiben a továbbítás nem elektronikus úton történik, úgy az elvégzett munka továbbításának (futár, posta stb.) költségeit Megrendelő viseli.

Az elkészült fordítással kapcsolatos esetleges kifogás a szolgáltatás díjának megfizetésére nincs halasztó hatállyal.

Szavatosság, hibás teljesítés:

A vállalkozó vállalja, hogy a szolgáltatást a célnyelvre jó minőségben, a szolgáltatás céljára alkalmas módon készíti el.

Megrendelő szavatolja, hogy a szolgáltatást minden korlátozástól mentesen jogosult a vállalkozótól megrendelni. Amennyiben harmadik személy a fordításra benyújtott irat okán a vállalkozóval szemben szerzői jogainak megsértése miatt vagy bármely más okból igényt érvényesít, Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az ilyen igények teljesítése alól a vállalkozót teljes körűen mentesíti.

A forrásnyelvi dokumentum tartalmi hibájából, esetleges érvénytelenségéből és értelmezhetetlenségéből eredő fordítási hibákért, valamint a forrásnyelvi, illetve a célnyelvi szöveg Felek közötti továbbításából bekövetkező károkért a vállalkozó nem vállal felelősséget.

Megrendelő köteles a vállakozó által elvégzett munkát haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül arra alkalmas módon megvizsgálni, az esetleges minőségi kifogásról a vállakozót ezen határidőn belül tájékoztatni. Megrendelő a megrendelt szolgáltatás minőségével kapcsolatos kifogás - egyéb szerződéses kikötés hiányában - a fordítás átvételétől számított 5 munkanapon túli érvényesítése esetén a vállakozó jogosult lektorálási díjat felszámítani.

Az esetleges fordítási és egyéb hiányosságokat, hibákat, illetőleg a hiba jellegét a Megrendelő köteles pontosan, egyértelműen és részletesen megjelölni. A vállakozó általános reklamációt, meghatározatlan minőségi kifogásokat nem köteles figyelembe venni és nem köteles elfogadni. A tolmácsolásra vonatkozó minőségi kifogást a Megrendelő 2 tanú egybehangzó, elfogulatlan, névvel ellátott véleményével alátámasztott jegyzőkönyvben jelentheti be.

A vállakozó a szolgáltatások minőségével kapcsolatos panaszt haladéktalanul megvizsgálja és a Megrendelővel egyeztetett, a javítások mennyiségével arányos határidőn, legkésőbb 30, de lehetőleg 15 napon belül a hibát kijavítja, a fordítást térítésmentesen kicseréli.

Amennyiben a Felek a határidőben nem tudnak megállapodni, vagy arra a Megrendelő harmadik személyt kér fel, úgy a vállakozó mentesül kijavítási kötelezettsége alól. Amennyiben a vállakozó a megállapított határidőn belül a hibát kijavítja, a Megrendelő a szolgáltatás díját teljes összegben köteles megfizetni. Amennyiben a vállakozó a kijavításra megállapított határidőben a hibát nem javítja ki, a Megrendelő elállhat a szerződéstől, vagy díjcsökkentést kérhet. Elállás esetén a Megrendelő az elkészült fordítást nem használhatja fel. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Stilisztikai reklamációk (módosítások), illetve sajátos szakkifejezések (különösen ágazati, vagy a Megrendelő által létrehozott, vagy belső szakterminológiai szakkifejezések) miatti panasz nem tekinthetők fordítási hibának, kivéve, ha a Megrendelő ezeket és ezek alkalmazására való utasítását a megrendeléssel egyidejűleg és egyértelműen közölte a vállakozóval.

A Megrendelő szavatossági igénye a szolgáltatás teljesítésére megfizetett díj értékéig terjed. A vállakozó a szolgáltatás hibás és/vagy késedelmes teljesítésével okozott kárért egyebekben a polgári jog általános szabályai szerint felel. A Megrendelő a vállakozó teljesítésével okozati összefüggésben bármely kártérítési igénnyel csak abban az esetben élhet, amennyiben a kijavításra irányuló igényt határidőn belül érvényesítette.

Egyéb rendelkezések

A szerződés a Megrendelő és a vállakozó között a megrendelésben foglalt szolgáltatás/ellenszolgáltatás teljesítéséig tart, kivéve az egyedi keretszerződéseket.

A Felek törekszenek arra, hogy a közöttük létrejött jogviszonyból eredő esetleges vitás kérdéseiket elsődlegesen békés úton rendezzék.

A Megrendelőlapon rögzítésre kerülő kölcsönös kötelezettségvállalások, illetve a Megrendelőlap aláírása, visszaigazolás okán a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések az ÁSZF dokumentum külön aláírása nélkül is irányadónak és elfogadottnak tekintendőek.

 

Rendelés

 

Információ és rendelésfelvétel az info@europakft.hu címen, valamint a +36-70-367-6720-es telefonszámon. Ügyintézőink készséggel állnak rendelkezésére.